yhingust parand   loodus   uudised   kontakt  
 
 

Juhatus ja liikmed
Põhikiri
Dokumendid
Tegevused
Lastelaagrid
Talgud
Uuringud
KÜSK rahastatavad projektid
KÜSK projekti materjalid
Üritused
KÜSK projektide partnerid
Projektist kirjutatakse

 

KÜSK rahastatavad projektid

MTÜ Karula Hoiu Ühingu KÜSK projekt 2011-2012 " MEIE KARULA" .

Karula Hoiu Ühingu poolt Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile esitatud projekt "Meie Karula" sai rahastuse.
Projekti kogumaksumuseks on 14 517,28 eurot, Kodanikuühiskonna Sihtkapital on Karula Hoiu Ühingule eraldanud 13 615.65 eurot. Projekt kestab 01.september 2011 -30. september 2012.

PROJEKTIST

Projekti “Meie Karula” eesmärgiks on Karula rahvuspargi elanikkonna ja rahvuspargi alal otsuseid tegevate ametkondade vaheliste kestlike koostöövormide väljaarendamine, et tagada kohalike kaasamine nende elukeskkonda puudutavate otsuste langetamisse. Eesmärkide saavutamiseks kutsutakse kokku koostööpartnerite esindajate nõupidamised, käiakse üheskoos õppe- ja koostööreisil ning korrastatakse talgute korras üks kohalik probleemne koht. Selleks, et projekti tegevused jätkuks ka peale projekti lõppu töötatakse välja koostöökogu reglement ning suhtlemise hea tava. Laiapõhjalisuse tagamiseks kutsutakse kokku kogukonna koosolekud. Eesmärkide paremaks saavutamiseks osaleb kohaliku aktiivi esindaja Keskkonnaameti rahvusparkide töörühmas. Kohalike probleemide teavitamiseks laiemale avalikkusele kirjutatakse probleemartikkel Eesti Loodusesse. Võimaldamaks keskkonna valdkonna juhtivametnikele kokkupuudet kohaliku tasandiga, korraldatakse projekti raames juhtivametnikele väga vahetu taluelukogemus perifeerias. Projekti tulemusel paraneb kohalike elanike huvide esindatus looduskaitse korraldamisel.

PROJEKTI JUHTIMINE

Projekti igapäevase juhtimisega tegeleb 0,3 tööajaga töötav projektijuht Epp Margna, kelle ülesandeks on koordineerida projekti tegevusi, valmistada ette lepinguid, koostada tegevusaruandeid, suhelda projekti kontrollorganitega (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), partneritega, meediaga ja huvigruppide esindajatega projekti puudutavates küsimustes. Koordineerida nõupidamiste, talgute ja õppereisi korraldamist. Projektijuht vormistab koosolekute protokollid, saadab need koosolekute osapooltele ning viib sisse parandused. Projektijuhi ülesandeks on koosolekute protokollide põhjal kokku panna suhtlemise hea tava . Lisaks tagab projektijuht projekti uudiste Karula Hoiu Ühingu kodulehele ja kohalike valdade lehtedesse ning Karula rahvuspargi infolehte “Tarupettäi” kirjutamise ning listidesse laialisaatmise, organiseerib projekti kaasfinantseerimist.
Projektile on palgatud 0,15 kohaga raamatupidaja-Tea Treimuth , kelle ülesandeks on koostada finantsaruandeid, teha ülekandeid, pidada rahalist arvestust sissetulekute ja väljaminekute kohta. Raamatupidaja allub Karula Hoiu Ühingu juhatusele.
Projektijuht allub vahetult MTÜ Karula Hoiu Ühingu juhatuse esimehele, kelle ülesandeks on perioodiliselt kontrollida projekti kulgemist vastavalt ajakavale ning planeeritud finantsidele, tagada MTÜ Karula Hoiu Ühingu poolse kaasfinantseeringu olemasolu, kontrollida ja allkirjastada projekti raames sõlmitavad lepingud ning aruanded, osaleda projekti läbiviimisega kaasnevate probleemide lahendamisel, mis ületavad projektijuhi volitused ja pädevuse, anda aru projekti kulgemisest Karula Hoiu Ühingu juhatusele.
Projekti finantsjuhtimine toimub MTÜ Karula Hoiu Ühingu juhatuse poolt, kes kontrollib kõiki projektiga seotud finantsdokumente ja nende vastavust eelarves kavandatuga. Regulaarset kontrolli projekti vahendite kasutamise ja vastavate dokumentide kohta viib vähemalt kord aastas läbi MTÜ Karula Hoiu Ühingu revident. Projekti tegevus- ja finantsaruandeid esitab projektijuht koostöös raamatupidajaga, aruandeid allkirjastab ja kontrollib Karula Hoiu Ühingu juhatuse esimees. Projekti sisulise osa elluviimist nõustab ja seirab Eestimaa Looduse Fond (ELF) kui üle-eestiline looduskaitsega kursis oleva kodanikualgatusel põhinev organisatsioon. Läbi ELFi kaasamise on võimalik projekti elluviimisel ära kasutada teistel Eesti kaitsealadel omandatud kogemus.

PROJEKTI PARTNERID

Projekti partneritest on moodustatud ekspertgrupp. Ekspertgrupi nõupidamistel töötatakse välja koostöömudel ja suhtlemise hea tava, lepitakse kokku infokanalid, vastutus, töötatakse välja põhimõtted koostöökogu toimimiseks, mis on aluseks reglemendi väljatöötamisel. Samuti jagatakse infot aktuaalsetel probleemidel, kujundatakse koostööharjumusi.  Nõupidamisel osalejate vahel tekivad isiklikud kontaktid ja suhtluskanalid, mis aitavad kaasa infovahetusele ja piirkondliku koostoimimise kasvule. Nõupidamistest kasvab projekti käigus välja koostöökogu, mille täpne kokkukutsumise kord, pädevus ning arutletavad teemad töötatakse välja projekti käigus ja vormistatakse koostöökogu reglemendina.

Ekspertgruppi on kutsutud:

Keskkonnaamet
Henno Peegel

Tiia Trolla
Pille Saarniits
Maris Kivistik

ELF
Liis Kuresoo

RMK
Risto Sepp
Kaupo Kohv
Tarmo Denks
Kaidi Jõesalu

KOHALIKUD ELANIKUD

Elmo Kronberg
Silver Dräbtsinskit
Kaido Kama
Ants Kuks

VALLAD
Kalev Joab
Rain Ruusa

KHÜ
Pille Tomson
Kaili Preisman

MTÜ Karula Hoiu Ühingu KÜSK projekt 2010-2011 "Lastevanemate aktiviseerimine ja haridusliku koostöövõrgustiku kujundamine Karulas."

PROJEKTIST

2010.a. 1. aprillil allkirjastasid Karula Hoiu Ühing (KHÜ) ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) lepingu nr 24-PT-10-48 projekti " Lastevanemate aktiviseerimine ja haridusliku koostöövõrgustiku kujundamine Karulas“ rahastamiseks. Projekti kogumaksumuseks on 174297 krooni, sellest 156 853 krooni eraldab KÜSK. Projekti kaasrahastab Karula vald. Projekt kestab 01.aprill 2010 – 31.märts 2011.a.
 

Projekti eesmärgiks on kujundada hariduslik koostöövõrgustik Karulas, et aidata kaasa koostöö ja kaasamisharjumuse tekkimisele kohaliku omavalitsuse, lastevanemate, kooli ja mittetulundusühingute vahel. Läbi aktiivse koostöö kasvab kooli maine ning elukeskkonna väärtustamine. Heatasemeline kool on väljarände pidur ja sisserände garantii. Piirkonna identiteedi ja eneseteadvuse tõus loob eeldused tulemusrikkama koostöö kujunemiseks ka teistes valdkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toimuvad regulaarsed kokkusaamised-seminarid lastevanemate ja õpetajate osavõtul, kuhu kutsutakse väljastpoolt "tegijaid" kogemusi jagama ja kaasa mõtlema. Korraldatakse koostöö edendamise koolitus, õppereis, talgud ning tutvustatakse piirkonda läbi filmiklipi.
 

PROJEKTI JUHTIMINE
Projekti igapäevase juhtimisega tegeleb 0,3 tööajaga töötav projektijuht Lilian Freiberg, kelle ülesandeks on koordineerida projekti tegevusi, valmistada ette lepinguid, koostada tegevusaruandeid, suhelda projekti kontrollorganitega (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), partneritega, meediaga ja huvigruppide esindajatega projekti puudutavates küsimustes, koordineerida koolitus-ümarlaudade korraldamist; õppereisi ning nõuandva komisjoni töökoosolekuid. Vastutab lähteülesannete koostamise eest, tagab projekti uudiste Karula Hoiu Ühingu ja partnerite kodulehtedele üles riputamise ning listidesse laialisaatmise.
 

Projekti raames teeb 0,15 kohaga raamatupidamist Tea Treimuth, tema ülesandeks on koostada finantsaruandeid, teha ülekandeid, pidada rahalist arvestust sissetulekute ja väljaminekute kohta. Raamatupidaja allub KHY juhtkonnale.
 

Projektijuht allub vahetult MTÜ Karula Hoiu Ühingu juhatuse esimehele, kelle ülesandeks on perioodiliselt kontrollida projekti kulgemist vastavalt ajakavale ning planeeritud finantsidele, tagada MTÜ Karula Hoiu Ühingu poolse kaasfinantseeringu olemasolu, kontrollida ja allkirjastada projekti raames sõlmitavad lepingud ning aruanded, osaleda projekti läbiviimisega kaasnevate probleemide lahendamisel, mis ületavad projektijuhi volitused ja pädevuse, anda aru projekti kulgemisest Karula Hoiu Ühingu juhatusele.
 

Projekti finantsjuhtimine toimub MTÜ Karula Hoiu Ühingu juhatuse poolt, kes kontrollib kõiki projektiga seotud finantsdokumente ja nende vastavust eelarves kavandatuga. Regulaarset kontrolli projekti vahendite kasutamise ja vastavate dokumentide kohta viib vähemalt kord aastas läbi MTÜ Karula Hoiu Ühingu revident. Projekti tegevus- ja finantsaruandeid esitab projektijuht koostöös raamatupidajaga, aruandeid allkirjastab ja kontrollib Karula Hoiu Ühingu juhatuse esimees. Kodanikualgatuse Sihtasutuse poolt toimub aruannete kontroll.
 

Projekti läbiviimise ajaks on kokku kutsutud nõuandev ja järelevalvav juhtrühm. Juhtrühm saab kokku vähemalt kolm korda mõlema perioodi jooksul. Juhtrühma ülesandeks on perioodiliselt kontrollida projekti kulgemist vastavalt ajakavale ning planeeritud finantsidele.
Juhtrühma kuuluvad:

Rain Ruusa - Karula vallavanem

Liisi Haljasmäe - Kaagjärve lasteaiarühma pedagoog

Priit Riemann - Lüllemäe põhikooli pedagoog

Tiit Lepp - MTÜ Karula Hoiu Ühingu esimees

Olivia Till - MTÜ Karul Hoiu Ühingu liige

Katrin Eimla - lapsevanem

 

 

Karula Hoiu Ühingu 2008-2010 KÜSK projekt "Koostöö tõhustamine avaliku- ja erasektori vahel läbi kohaliku käsitöö edendamise"

PROJEKTIST

2008.a. augusti algul allkirjastasid Karula Hoiu Ühing (KHÜ) ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) lepingu projekti "Koostöö tõhustamine avaliku- ja erasektori vahel läbi kohaliku käsitöö edendamise" rahastamiseks. Projekti kogumaksumuseks on 539 636 krooni. Projekt koosneb kahest eraldi perioodist. Esimene periood kestab kuni 31. mai 2009 ja selleks on KYSK hoiuühingule eraldanud 243 998 krooni.

Projekti eesmärgiks on edendada koostööd endise Karula kihelkonna aladel tegutsevate käsitööga tegelevate ettevõtjate ja ühingute vahel ning leida läbi käsitöö koostöövõimalusi ka kohalike omavalitsustega.

 

Mida siis korda saadetakse?
• Esimeseks ja kõige tähtsamaks tööks on koondada kokku teave muuseumites leiduvatest Karula kihelkonnast pärit käsitööesemetest. Eks ole see muuseumites käimine ja tuhnimine parasjagu aeganõudev ja tihti ei tule selle pealegi, et mida kõike võiks sealt ka uurima minna. Et seda kõike siis lihtsamaks muuta, KHÜ selle töö teha võttiski – uurime välja kus muuseumis Karulast pärit esemeid leidub ja teeme neist pildid ja kirjeldused. Selleks, et kohalikud koolid ning käsitöötegijad saaksid kogutud materjali kasutada, antakse välja CD ja raamat.
• Kasutades vanu mustreid ja käsitöövõtteid proovime ühistel mõttetalgutel koostöös tegutsevate käsitööliste, mittetulundusühingute, ettevõtjate ja omavalitsustega töötatakse välja kohalikul käsitööl põhinev kaubamärk.
• Käsitööalase koostöö kogemusi käiakse omandamas Setumaal – Setumaa reis.
• Projekti raames toimuvad ka 2009 aasta käsitööpäev-näituslaat ja simman;
• teostatakse käsitöö müügivõimaluste uuring ning
• koostatakse Karula kihelkonna käsitöö tegijate andmekogu.
• Et kõik need käsitööga seotud materjalid oleksid ka KHÜ kodulehel mõnusasti ka üleval, saab KHÜ koduleht ilusa uue kuue.

PROJEKTI JUHTIMINE
Projekti igapäevase juhtimisega tegeleb 0,3 tööajaga töötav projektijuht Lilian Freiberg, kelle ülesandeks on koordineerida projekti tegevusi, valmistada ette lepinguid, koostada tegevusaruandeid, suhelda projekti kontrollorganitega (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), partneritega, meediaga ja huvigruppide esindajatega projekti puudutavates küsimustes, osaleda projekti puudutavate trükiste koostamisel, koordineerida koolitus-ümarlaudade korraldamist; õppereisi, käsitööpäeva ja simmani ning nõuandva komisjoni töökoosolekuid.

Lisaks vastutab projektijuht uuringute lähteülesannete koostamise eest, tagab projekti uudiste Karula Hoiu Ühingu ja partnerite kodulehtedele üles riputamise ning listidesse laialisaatmise. Juhib projekti raames koostatava trükise koostamist ning koordineerib projekti partnerite tegevust, organiseerib projekti kaasfinantseerimist.

Projekti raames teeb 0,15 kohaga raamatupidamist Tea Treimuth, tema ülesandeks on koostada finantsaruandeid, teha ülekandeid, pidada rahalist arvestust sissetulekute ja väljaminekute kohta. Raamatupidaja allub KHY juhtkonnale.

Projektijuht allub vahetult MTÜ Karula Hoiu Ühingu juhatuse esimehele, kelle ülesandeks on perioodiliselt kontrollida projekti kulgemist vastavalt ajakavale ning planeeritud finantsidele, tagada MTÜ Karula Hoiu Ühingu poolse kaasfinantseeringu olemasolu, kontrollida ja allkirjastada projekti raames sõlmitavad lepingud ning aruanded, osaleda projekti läbiviimisega kaasnevate probleemide lahendamisel, mis ületavad projektijuhi volitused ja pädevuse, anda aru projekti kulgemisest Karula Hoiu Ühingu juhatusele.

Projekti partnerite poolt teostatavat vabatahtlikku tööd kontrollib ja tegevust koordineerib projektijuht. Partnerite ülesandeks on tasustamata vabatahtlik töö käsitööpäeva, simmani ja koolitus-ümarlaudade korraldamisel. Partner esitab projektijuhile vastavalt vabatahtliku töö arvestamise aruanded ning tööajatabelid.

Projekti finantsjuhtimine toimub MTÜ Karula Hoiu Ühingu juhatuse poolt, kes kontrollib kõiki projektiga seotud finantsdokumente ja nende vastavust eelarves kavandatuga. Regulaarset kontrolli projekti vahendite kasutamise ja vastavate dokumentide kohta viib vähemalt kord aastas läbi MTÜ Karula Hoiu Ühingu revident. Projekti tegevus- ja finantsaruandeid esitab projektijuht koostöös raamatupidajaga, aruandeid allkirjastab ja kontrollib Karula Hoiu Ühingu juhatuse esimees. Kodanikualgatuse Sihtasutuse poolt toimub aruannete kontroll.

Projekti läbiviimise ajaks on kokku kutsutud nõuandev ja järelevalvav juhtrühm. Juhtrühm saab kokku vähemalt kolm korda mõlema perioodi jooksul. Juhtrühma ülesandeks on perioodiliselt kontrollida projekti kulgemist vastavalt ajakavale ning planeeritud finantsidele.
Juhtrühma kuuluvad:
Eha Kotov – Karula Naisselts
Hele Tulviste – Mõniste Muuseum
Kaili Preisman – Karula Hoiu Ühing
Kalev Joab – Antsla Vallavalitsus
Krista Reva – käsitöö tegija, KHÜ
Kristi Kalve - Karula Hoiu Ühing
Liisi Jääts – Eesti Rahva Muuseum
Mats Meriste - Karula Hoiu Ühing
Olivia Till – FIE, KHÜ
Pille Tomson - Karula Hoiu Ühing
Rita Säre - käsitööline
Õnneke Hermaste – Karula Vallavalitsus


Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist saab lugeda
www.kysk.ee 

Koduleht valminud Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toel