yhingust parand   loodus   uudised   kontakt  
 
 

Juhatus ja liikmed
Põhikiri
Dokumendid
Tegevused
Lastelaagrid
Talgud
Uuringud
KÜSK rahastatavad projektid
KÜSK projekti materjalid
Üritused
KÜSK projektide partnerid
Projektist kirjutatakse

 

Tegevused

Karula Hoiu Ühing on mittetulundusühing, mis on loodud Karula kihelkonna ja selle ümbruse kogukonna, kultuuri, looduse ja elukeskkonna kaitsmiseks, parandamiseks ja uurimiseks.

Ühing korraldab kogukonda liitvad ja ühiselt probleemidele lahendusi otsivaid koostegemise üritusi (talgud, kogukonna kärajad, simmanid ning muud toredad üritused), aga ka projektipõhiseid tegemisi – lahendatakse probleeme, organiseeritakse koolitusi ning muid üritusi, viiakse ellu arengukavades ettenähtud tegevusi.

Ähijärve simman
Kord aastas juuli kuus, siis kui taevas on täiskuu, korraldab Karula Hoiu Ühing koostöös Riikliku Looduskaitsekeskusega Ähijärve kaldal simmani. Kuulatakse rahvamuusikat, tantsitakse ning maitstakse kohalike meistrite valmistatud sööki ning keelekastet.

Töö ja talgud
Kohaliku elu edendamiseks ei jää tihti muud üle kui käised üles käärida ja tööle asuda. Hoiuühingul on traditsiooniks oma üldkoosolekud lõpetada talgutega. Talgute korras on korrastatud vanu hooneid, antud oma panus Kaika külla tuletõrje veevõtukoha rajamisse, aidatud kohalike vanainimesi jne. jne.

Koolitused nõupäevad kärajad
Ikka juhtub nii, et tahaks teha aga ei mõista kuidas. Hoiuühing on võtnud oma südameasjaks korraldada erinevaid koolitusi, mis aitavad säilitada ja edendada siinset elulaadi, tavasid ja oskusi. Oleme korraldanud käsitööpäevi, ehituskoolitusi, oleme kutsunud kokku looduskaitsjad, maaomanikud ning PRIA ametnikud, et arutada niiduhooldust.
Looduskaitse tekitab tihti arusaamatust ja konflikte – ei olda rahul piirangutega, puudub infovahetus maaharija ja looduskaitsja vahel. Karula Hoiu Ühing on püüdnud sellistele probleemidele tähelepanu juhtida ning kutsunud osapooli kokku lahendusi leidma.

Trükised, salvestused uurimised
Palju mida me juba teame on ununemas, palju veel uurimata ja avastamata. Hoiuühing on algatanud, läbiviinud ja toetanud mitmeid siinse piirkonna kultuurivääruste ja ajaloo uurimusi. On koostatud ulatuslik fotodega andmebaas Karula rahvuspargi hoonetest, uuritud ajalugu ning koostatud kultuuripärandi hoiu kontseptsioon.
Väga palju on siit kandist pärit esemeid, fotosid ning ülestähendusi peidetud Eesti Rahva Muuseumi arhiividesse. Karula kihelkonnast kogutud esemetest on Karula Hoiu Ühingu eestvedamisel koostatud nimekirjad; osa esemeid on ümberpildistatud, mustrid üles joonistatud ning loodame need materjalid teha internetis ja ka paberil kõigile kättesaadavaks.
Karula kihelkonna vanad laulud on paljuski ununenud, kuid säilinud vanadel salvestustel ja üleskirjutatuna. Hoiuühingu eestvõtmisel on võimalik nüüd siit pärit regilaule kodus CD-lt kuulata.


Võro keelen tegemiseq

Karula Hoitmisõ Ütisüs om mittetulondusütisüs, miä om luud Karula kihlkunna ja tuu ümbrekaudsõ kogokunna, kultuuri, luuduse ja elokeskkunna kaitsmisõs, parandamisõs ja uurmisõs.

Ütisüs kõrraldas kogokunda ütteköütjit ja hätile ütitselt lahenduisi otsjit tegemiisi (talgoq, kogukunna nõvvopidämiseq, simmaniq ja muuq hääq ettevõtmisõq), a ka projektiperitsit tegemiisi – lahendõdas häti, kõrraldõdas koolituisi ja muid üritüisi, tetäs ärq asjo, miä ommaq arõngukavvoga ette nättüq.

Ähijärve simman

Kõrd aastan, hainakuun, sis ku taivan om täüskuu, kõrraldas Karula Hoitmisõ Ütisüs üten Riikligu Luuduskaitsõkeskusõga Ähijärve veeren simmani. Kullõldas rahvamuusikat, tandsitas ja maidsõtas paigapäälitside meistride tettüisi süüke ni juukõ.

Tüü ja talgoq
Paigapäälitside inemiisi elo edendämises jää-i sagõhõhe muud üle ku käüseq üles käändäq ja tüüle naadaq. Hoitmisütisüsel om hääs kombõs umaq täüskuunolõgiq lõpõtaq talgidõga. Talgidõga om kõrda tett vanno huunit, ant uma osa Kaika külä tulõkistutajidõ viivõtmispaiga tegemiste, avitõt vannoinemiisi jne, jne.

Koolitusõq, nõvvopääväq, käräjäq
Iks johtus nii, et tahtnu tetäq, a mõista-i, kuis. Hoitmisütisüs om võtnu umalõ süämeas'as kõrraldaq mitmõsugumaidsi koolituisi, miä avitasõq alalõ hoitaq ja edendäq taa nuka ello, kombit ja mõistmiisi. Olõmi kõrraldanuq käsitüüpäivi, ehitüskoolituisi, olõmi kutsnu kokko luuduskaitsjaq, maaumaniguq ja PRIA ammõtniguq, et arotaq niite kõrranhoitmist.
Luuduskaitsmisõst sünnüs sagõhõhe pahanduisi ja tüllü – olda-i rahulõ luuduskaitsõ piirdmiisiga, olõ-i läbikäümist maa-arija ja luuduskaitsja vaihõl. Karula Hoitmisõ Ütisüs om pruumnu sääntsit häti vällä tuvvaq ja kutsnu osapuuli kokko lahenduisi löüdmä.

Trükmiseq, ülesvõtmisõq, uurmisõq
Pall'o tuust, midä mi jo tiiä, om ärq unõhtõt, hulga viil uur'maldaq ja üles löüdmäldä. Hoitmisütisüs om iist võtnu, läbi veenü ja tugõnu mitmit kultuuriväärtüisi ja aoluu uurmiisi. Om kokko pant suur piltega teedüskogo Karula rahvuspargi huunist, uurit aoluku ni kokko pant kultuuriperändüse hoitmisõ plaan.
Väega hulga om siist kandist peri asjo, pilte ja ülestähendüisi Eesti Rahva Muuseumi arhiiven. Karula kihlkunnast kor'atuist as'ost ommaq Karula Hoitmisõ Ütisüse iist viten kokko pantu nimekiräq; osa asjo om ümbre pildistet, mustriq üles joonistõduq ni loodami naaq matõrjaliq pandaq kõigilõ nätäq üles internetti ja ka trükkiq paprõ pääle.
Karula kihlkunna vanaq lauluq ommaq inämbüisi ärq unõhunuq, a naid om ka alalõ hoitunuq vanno linte ja üleskirotuisi pääl. Teno hoitmisütisüse tüüle om noq võimalik siist peri regilaulõ koton CD päält esiq kullõldaq. 

Koduleht valminud Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toel