yhingust parand   loodus   uudised   kontakt  
 
 

Juhatus ja liikmed
Põhikiri
Dokumendid
Tegevused
Lastelaagrid
Talgud
Uuringud
KÜSK rahastatavad projektid
KÜSK projekti materjalid
Üritused
KÜSK projektide partnerid
Projektist kirjutatakse

 

Põhikiri

Mittetulundusühingu Karula Hoiu Ühing põhikiri

ÜLDSÄTTED

§1 Ühingu nimi on Karula Hoiu Ühing (edaspidi Ühing). Ühing on vabatahtlik mittetulundusühing. Ühing on vastavate õiguste ja kohustustega juriidiline isik.

§2 Ühing ühendab Karula rahvusparki ja Karula kihelkonda toetada soovivaid füüsilisi isikuid.

§3 Ühingu juriidiline aadress on Eesti Vabariik Võrumaa Antsla vald Ähijärve küla, postiindeks 66420.

§4 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

§5 Ühingu põhikirjaline eesmärk ei ole tulu saamine majandustegevuse kaudu.

§6 Ühingul on oma pangaarve.


EESMÄRGID

§7 Ühingu peamisteks eesmärkideks on:
• Karula rahvuspargi kaitse-eesmärkide täitmine ja Karula rahvuspargi tegevuse toetamine;
• Karula kihelkonna (edaspidi põhikirjatekstis piirkond) looduse, traditsioonilise ehituse, kombestiku, folkloori ja olemisviisi omapära teadvustamine, uurimine, väärtustamine, hoidmine, arendamine;
• looduse ja kogu elukeskkonna kaitsmine ning looduslähedase eluviisi propageerimine ning juurutamine;
• Karulaga külgnevate kihelkondadega ühisprojektide läbiviimine;
• traditsioonipõhise ja keskkonda säästva arengu toetamine;
• identiteetide ja inimväärikuse kujundamine läbi piirkondliku kultuuriloo.


TEGEVUSED

§8 Ühingu tegevusaladeks on:
• Karulaga külgnevate kihelkondadega ühisprojektide läbiviimine;
• Karula ja laiemalt kogu Kagu-Eesti traditsioonilise ja säästliku eluviisi tutvustamine/teadvustamine.
• piirkonna looduse ja elukeskkonna kaitsmine ning selleks vajalike ettepanekute tegemine ning meetmete rakendamine;
• traditsioonidest lähtuvate ja sealjuures säästlike majandamisviiside propageerimine ja toetamine;
• traditsiooniliste ehitiste konserveerimise ja restaureerimise, traditsioonilises ehitusviisis ehitamise toetamine ja korraldamine;
• maastikuhooldustööde ja talgute läbiviimine;
• puhkemajanduse ja loodushariduse arendamine;
• tööd pärandkoosluste säilitamiseks;
• koolituste korraldamine;
• õpitöökodade rajamine ja nende tegevuse korraldamine;
• piirkonna inimeste abistamine olemasoleva pärandi teadvustamisel, taastamisel ja kasutamisel;
• loodust ja kultuuripärandit tutvustavate ja propageerivate ürituste korraldamine;
• toetus - ja heategevuskampaaniate korraldamine;
• stipendiumide andmine paikkonnast pärit õpilaste ja üliõpilaste õpingute toetuseks;
• stipendiumite andmine paikkonnaga seotud uuringute korraldamiseks ja läbiviimiseks;
• muud eesmärkidest tulenevad tegevused.

§9 Oma eesmärkide täitmiseks on Ühingul õigus:
• rakendada majanduslikke, looduskaitselisi ning poliitilisi meetmeid;
• omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi;
• omandada, võõrandada ja rentida põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnis- ja vallasvara, võtta vastu oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks rahalisi ja varalisi annetusi, taotleda vahendeid teistelt organisatsioonidelt ja üksikisikutelt, sõlmida ajutisi ja pikaajalisi töölepinguid, olla hagejaks või kostjaks kohtus;
• kirjastada ja müüa trükiseid;
• produtseerida slaide, filme, videoid, helikandjaid jt multimeedia materjale ning neid levitada;
• korraldada täienduskursusi, koolitusi, seminare, konverentse, heategevusüritusi;
• tegeleda nõustamisega põhikirjas määratud valdkondade ulatuses;
• luua täiendavaid struktuuriüksusi;
• anda välja stipendiume ja teha annetusi;
• arendada majandustegevust;
• paigutada rahalisi vahendeid majandustegevusse seadusega lubatud vormides;
• arendada rahvusvahelist koostööd;
• sõlmida koostöölepinguid;
• majutada ja toitlustada ning teenindada Ühingu residente ja külalisi.


LIIKMESKOND

§10 Ühingu liikmeskond jaguneb liikmeteks, noorliikmeteks.
Ühingu liikmeteks võivad astuda üle 18-aastased isikud, kes tunnistavad Ühingu põhikirja. Ühingu noorliikmeks saavad astuda alla 18-aastased noored, kes saavad aru Ühingu eesmärkidest. 18-aastaseks saanud noorliige arvatakse Ühingu täisliikmeks ja teda teavitatakse sellest telefoni, e-kirja või kirja teel.

§11 Ühingu liikmeks astumiseks tuleb juhatusele esitada kirjalik avaldus. Liikmekandidaat tutvustab ennast avalduse esitamise järgsel üldkoosolekul. Otsus langetatakse lihthäälteenamusega salajasel hääletusel üldkoosoleku poolt.

§12 Ühingu liikmetel on õigus osaleda Ühingu tegevuses, valida ja olla valitud Ühingu juhatusse ja kontrollorganitesse, esitada ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu juhatuse tegevuse kohta. Ühingu noorliikmetel on samasugused õigused ja kohustused kui täisliikmetel välja arvatud need õigused ja kohustused, millega kaasneb materiaalne või rahaline vastutus.

§13 Üldkoosolek võib liikme liikmeksoleku katkestada kui viimase tegevus on vastuolus Ühingu põhikirjaga. Üldkoosoleku sellekohase otsuse peale võib Ühingu liige esitada kaebuse Ühingu üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik. Ühingu liikmed võivad Ühingu liikmeskonnast lahkuda Ühingu juhatusele esitatava avalduse alusel, liikmeksolek lõpeb lahkumisavalduse esitamise kuupäeval.

§14 Kui liige ei ole osalenud kolmes järjestikuses üldkoosolekus või ennast volitanud või pole tasunud kolme aasta liikmemaksu, siis on üldkoosolekul õigus liige Ühingu nimekirjast kustutada, liikmega eelnevalt telefoni, e-kirja või kirja teel konsulteerides. Mittetulundusühingust välja arvatud liiget teavitatakse kirjalikult tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest.


ÜHINGU JUHTIMINE

§15 Ühingu tegevust juhivad üldkoosolek, juhatus ja ekspertnõukogu.


ÜLDKOOSOLEK

§16 Ühingu liikmete üldkoosolek on Ühingu kõrgeimaks organiks, kes on pädev lahendama kõiki Ühingu tegevusega seotud küsimusi.

§17 Üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvad:
• põhikirja muutmine;
• Ühingu eesmärkide muutmine;
• Ühingu juhatuse valimine ja kontrollorganite kinnitamine;
• Ekspertnõukogu valimine ja ekspertnõukogu liikmete tagasikutsumine;
• majandusaastaaruande kinnitamine;
• aasta tööplaani ja eelarve kinnitamine;
• juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine;
• Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine.

§18 Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas ning selle kutsub kokku Ühingu juhatus. Teated üldkoosoleku kokkukutsumise kohta väljastatakse vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist e-kirja, telefoni või lihtkirja teel. Üldkoosoleku päevakord ja materjalid päevakorras olevate teemade kohta edastatakse hiljemalt 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist. Üldkoosolekut juhatab üldkoosoleku poolt valitud liige ja üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Ühingu liikmetest või nende poolt kirjalikult volitatud isikutest.

§19 Ühingu põhikirja muutmiseks ja Ühingu jagunemiseks, ühinemiseks või lõpetamiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmete või nende volitatud esindajate poolthäältest. Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek, üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Kõik teised otsused võetakse vastu, kui üle 1/2 üldkoosolekul osalevate liikmete arvust hääletavad otsuse vastuvõtmise poolt.

§20 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusel. Erakorralisel üldkoosolekul arutatakse ainult teadaandes kindlaksmääratud küsimusi.


ÜHINGU JUHATUS

§21 Ühingu juhatus juhib Ühingu tegevust ja korraldab Ühingu igapäevatööd.

§22 Juhatusse kuulub vähemalt kolm ja mitte rohkem kui viis liiget. Juhatuse liikmed valitakse Ühingu üldkoosolekul kolmeks aastaks. Ühingu juhatuse esimees ja vajadusel aseesimees valitakse juhatuse liikmete poolt nende endi hulgast.

§23 Juhatuse pädevusse kuulub:
• Ühingu aasta tööplaani ja eelarve projekti koostamine;
• Ühingu vara haldamine, soetamine, võõrandamine, rentimine ning vastava korra kehtestamine;
• kolmandate isikute töölevõtmine ja neile ülesannete delegeerimine;
• üldkoosoleku kokkukutsumine ja ettevalmistamine;
• üldkoosoleku päevakorda ettepanekute esitamine;
• täiendavate struktuurüksuste loomise otsustamine;
• Ühingu nimel allkirjaõiguslike isikute määramine;
• liikmemaksu suuruse või korraliste annetuste maksmise korra kehtestamine;
• Juhatuse koosolekule väljastpoolt Ühingut ekspertide kaasamise otsustamine;
• juhatuse liikmetele volituste ja ülesannete andmine;
• tegevusaasta tööplaani ja eelarve koostamine ja esitamine üldkoosolekule;
• finantstegevuse ja raamatupidamise korraldamine, aruandluse korra ja raamatupidamise eeskirjade kinnitamine;
• projektide algatamise heakskiitmine ja projekti vastutava täitja ning tema pädevuse määramine;
• muude küsimuste otsustamine, mis esitatakse Ühingu juhatusele arutamiseks üldkoosoleku poolt.

§24 Juhatus on kohustatud arutama ekspertnõukogu otsuseid järgmisel juhatuse koosolekul peale ekspertnõukogu otsuse langetamist.

§25 Ühingu juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas. Ühingu juhatuse koosolekud kutsub kokku Ühingu juhatuse liige. Ühingu juhatus on pädev vastu võtma otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

§26 Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vähemalt viis päeva enne selle toimumist e-kirja, telefoni või kirja teel. Juhatuse koosolekud on liikmetele osavõtuks avatud, koosoleku päevakord avaldatakse vähemalt kolm päeva enne koosolekut Ühingu elektroonilises listis. Juhatuse koosoleku protokoll avaldatakse Ühingu elektroonilises listis hiljemalt enne järgmist juhatuse koosolekut, liikme soovil saadetakse protokoll lihtkirja teel. Juhatuse koosolekut võib pidada ka e-kirja teel, kui kõigil juhatuse liikmetel on e-aadress, järgides eelkirjeldatud korda.

§27 Erakorraline juhatuse koosolek kutsutakse kokku üksnes edasilükkamatute asjaolude ilmnemisel. Erakorralise koosoleku kokkukutsuja vormistab koosoleku kokkukutsumise kohta protokolli, kus on fikseeritud kokkukutsumise põhjus, kutsete edastamise aeg, juhatuse liikmete seisukohad koosoleku vajaduse ja oma osavõtu kohta. Erakorralise koosoleku kokkukutsumise protokoll avalikustatakse koos koosoleku protokolliga §26 sätestatud korras. Juhatuse erakorralist koosolekut võib pidada e-kirja ja telefoni teel, järgides eelkirjeldatud korda.

§28 Juhatuse koosoleku protokollid säilitatakse juhatuse poolt valitud dokumentide haldaja juures. Kõigil Ühingu liikmetel on õigus protokollidega tutvuda.

§29 Ühingu juhatus vaatab läbi majandustegevuse aastaaruanded. Majandustegevuse aruanded esitatakse tegevuste (projektide) kaupa.

§30 Kõigis õigustoimingutes on Ühingut õigus esindada kõigil juhatuse liikmetel eraldi vastavalt juhatuse koosoleku või üldkoosoleku protokollile.


EKSPERTNÕUKOGU

§31 Ekspertnõukogu:
• valitakse liikmete hulgast
• kontrollib Ühingu tegevuse vastavust Ühingu põhikirjale;
• teeb ettepanekuid, annab seisukohti ja soovitusi Ühingu eesmärkide paremaks täitmiseks;
• sõnastab oma seisukohad, soovitused ja nõuanded kirjalike otsustena juhatusele.

§32 Ekspertnõukogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas enne üldkoosolekut. Ekspertnõukogu kutsub kokku ekspertnõukogu liige. Ekspertnõukogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt ½ ekspertnõukogu liikmetest. Ekspertnõukogu arutab põhikirjast tulenevaid küsimusi ning küsimusi juhatuse liikmete ja juhatuse ettepanekul ning võib arutlusele võtta küsimusi ka omal äranägemisel. Ekspertnõukogu võtab vastu otsuseid koosolekul osalevate liikmete konsensuse alusel. Ekspertnõukogu kokkukutsumisel ja tema tegevuse avalikustamisel järgitakse §26 sätestatud korda.

§33 Ekspertnõukogust saab astuda tagasi kirjaliku avalduse alusel, mille rahuldab üldkoosolek.


JÄRELVALVE NING ÜHINGU TEGEVUSE REVIDEERIMINE

§34 Ühing peab raamatupidamise arvestust ja maksab õigusaktidega sätestatud korras riigi- ja kohalikke makse.

§35 Ühingu kontrollorganiteks on revident ja ekspertnõukogu. Revident kinnitatakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

§36 Revident kontrollib Ühingu rahalisi vahendeid, vara ja dokumente ning vahendite kasutamist vähemalt üks kord aastas.

§37 Revident annab oma tegevusest aru Ühingu üldkoosolekule.

§38 Ekspertnõukogu kontrollib Ühingu ja juhatuse tegevuse vastavust põhikirjale ning informeerib üldkoosolekut.


ÜHINGU LÕPETAMINE

§39 Ühingu lõpetamise korral lähevad selle varad pärast võimalike võlausaldajate nõuete rahuldamist kohalikule sarnaste eesmärkidega/vaadetega mittetulundusühingutele üldkoosoleku protokolli alusel ning neid kasutatakse § 4-s sätestatud korras. 

Koduleht valminud Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toel